Datum stránky: 21.9.2017

Zrekonstruované zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk 1. máje 268 v provozu

Se začátkem příštího týdne se opět naplno rozběhne provoz tělocvičny ve školní budově ZŠ TGM Vimperk č.p.268, který byl na začátku letních prázdnin zastaven z důvodu zahájení rekonstrukce hygienického zázemí a šaten tělocvičny. Kdysi dodatečně přistavované prostory zázemí tělocvičny od doby své výstavby neprošly žádnou zásadnější opravou či rekonstrukcí a jejich stav byl touto skutečností značně poznamenán. Dlužno podotknout, že na celkovém stavu zázemí tělocvičny se do jisté míry podílela i nápaditost a demoliční nálady celé řady školáků.

Jedenáct týdnů trvající rekonstrukce byla zaměřena zejména na částečnou výměnu a úpravu rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace a na stavební úpravu sprch, WC a umýváren, šaten, chodby  a kabinetu TV.

Zahájení stavebních prací velmi záhy poznamenalo odhalení velmi závažných nedostatků v původním provedení přístavby zázemí TV. Zjištění neprovázanosti příček s nosnými zdmi, odhalení rozpadajících se a nekvalitně vyzděných příček či chybějící izolace i podkladního betonu pod dlažbou v bloku umýváren a WC,  to vše jsou jen ta nejzásadnější  dodatečná zjištění, která musela být zcela nečekaně řešena. Pro investora stavby, město Vimperk, v tomto ohledu neexistovalo jiné možné řešení, než-li zajistit nápravu zjištěných nedostatků, a to i za cenu navýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu jeho dokončení.

Nebylo myslitelné, aby zjištěné nedostatky nebyly napraveny, neboť v takovém případě by po odborné stránce došlo k naprosté degradaci celého výsledku probíhající rekonstrukce a vynaložené prostředky by nemohly vytvářet záruku trvanlivosti a stability provedených opatření. V oblasti rekonstrukcí a oprav budov není dodatečné zjištění nových a ne právě příjemných skutečností, které nakonec vedou ke zvýšeným nákladům stavby, žádnou vzácností a jelikož se tak stalo i v případě stavební obnovy zázemí TV ZŠ TGM,  představovaly nakonec vzniklé vícepráce navýšení původní ceny díla o cca 250 tis. Kč. Celková cena rekonstrukce proto činila 2.035.180,-Kč vč. DPH. Řešená tělocvična a její zázemí zdaleka neslouží pouze školní výuce tělesné výchovy a zájmovým sportovním aktivitám školy, ale poskytuje možnost sportování i široké veřejnosti.

S připomenutím výše vynaložených nákladů na rekonstrukci zázemí tělocvičny určitě proto nebude od věci, když rodiče vhodně upozorní svá dítka, že skutečně není třeba přelézat zdi šaten, když je každá šatna opatřena dveřmi; že není nutné testovat pevnost dveřních závěsů prudkým rozrážením dveřních křídel; že není nutné ani vhodné hrubou silou zkoušet, co vše vydrží dveřní výplně či sprchové závěsy; prostě, že je na místě chovat se v prostoru rekonstruovaného zázemí této tělocvičny jako na návštěvě. Znamená to chovat se civilizovaně a s respektem k úsilí vynaloženému jinými lidmi na to, aby se všichni v daném prostředí cítili příjemně a důstojně.

Alena Szabová – odbor investic a údržby města

 

Připomínka původního stavu zázemí TV

Připomínka původního stavu zázemí Připomínka původního stavu zázemí  Připomínka původního stavu zázemí

Připomínka původního stavu zázemí  Připomínka původního stavu zázemí   


Ukázka stavu po rekonstrukci

Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci
Ukázka stavu po rekonstrukci