Datum stránky: 18.7.2017

Zahájení obnovy střešního pláště na hřbitovní kapli Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku

S koncem tohoto týdne budou zahájeny práce na obnově střešního pláště kaple Nejsvětějšího srdce Páně na hlavním vimperském hřbitově. Objekt kaple nechal v letech 1909-1912 postavit místní významný podnikatel Johann Steinbrener a Vimperk tak byl prostřednictvím  této dominantní stavby obohacen o trvalou a jedinečnou ukázku novogotického slohu.

Díky dochované architektonické čistotě a památkové i historické podstatě je od roku 2008  tato hřbitovní kaple zapsána  v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a není od věci připomenout, že právě tato skutečnost významným způsobem ovlivnila postup plánovaných oprav a její údržby. S významnou finanční pomocí z dotačních titulů Ministerstva kultury i Jihočeského kraje určených na obnovu památek mohla být v letech 2011-2013 nemalými náklady postupně zrestaurována všechna vitrajová okna v kapli, z nichž některá již hrozila zborcením olověné sítě svých výplní.

V rámci péče o památky pak město Vimperk v roce 2015 zadalo zpracování projektu řešícího obnovu pláště kaple. Díky značným rozpočtovým nákladům rozdělil projekt realizaci obnovy na dvě etapy a již v roce 2016 byla po vyřízení nezbytných povolení zahájena příprava projektové žádosti o dotaci včetně výběru zhotovitele I. etapy obnovy kaple – opravy břidlicové střešní krytiny. Akce byla zařazena do rozpočtu města na rok 2017 a s finanční podporou Jihočeského kraje ve výši 330.000,-Kč bude také v letošním roce zrealizována.

Stavební práce spojené s opravou břidlicové krytiny, opravou oplechování střechy, žaluziových okének ve věži i fasády střešních nadezdívek kaple  bude pro město Vimperk zajišťovat českobudějovická firma ANTICO Stavební, s.r.o., která v rámci výběrového řízení na zhotovitele předložila nabídku s cenou díla 673.614,-Kč vč. DPH.

Návštěvníky hlavního vimperského hřbitova by tedy v nejbližších týdnech neměl překvapit stavební ruch, který v souvislosti s opravou střechy hřbitovní kaple jindy poklidnou atmosféru tohoto pietního místa poněkud naruší. Pro zajištění dobrého stavebně technického stavu kaple je však provedení opravy střešního pláště nezbytností a je zároveň i předpokladem pro následnou opravu fasády, jež by mohla být za příznivých okolností uskutečněna v roce příštím.

 

Alena Szabová
odbor investic a údržby