Datum stránky: 8.4.2014

Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365


Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu

V rámci  prioritní osy 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu(ERDF) z Operačního programu Životního prostředí (http://www.opzp.cz) získalo Město Vimperk v roce 2013 dotaci na realizaci projektu „Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu“. Celkové náklady projektu jsou 3.698.753,- Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 3.232.041,-Kč, přičemž přiznaná dotace  ve výši 2.908.836,90 Kč  představuje 90% způsobilých výdajů na projekt (podpora ERDF/ FS – 2.747.234,85,- Kč + dotace ze SFŽP ČR – 161.602,05,- Kč). Výdaje projektu tvoří stavební aktivity týkající se objektů v MŠ Klostermannova 365 a MŠ Mírová 442.

Jako první byla zahájena úprava zahrady u objektu MŠ v Klostermannově ulici, poté bude realizována úprava zahrady v ulici Mírová 442. Práce budou dokončeny nejpozději do 26.07.2014. V obou případech se jedná o provedení úprav zahrad jak po stránce nové výsadby rostlin, keřů a stromů, tak i osazení nových herních prvků, které budou sloužit pro výuku environmentální výchovy. Dále pak u MŠ Klostermannova 365 dojde k opravě stávajícího plotu a u budovy MŠ Mírová 442 k rozšíření stávající zahrady a vybudování souvisejícího nového oplocení.

Jak vyplývá z celého článku, bude mít Vimperk za velmi výrazné pomoci ERDF/FS (Evropský fond pro regionální rozvoj / Fond soudržnosti  http://www.strukturalni-fondy.cz) do začátku nového školního roku tj. do 1.9.2014 kompletně nově upravené zahrady u obou budov MŠ Klostermannova 365. Tato investice byla vyvolána snahou o vybudování lepšího zázemí MŠ a podpoření výukových programů místních mateřských škol specializujících se na prohlubování vztahu dětí k přírodě a její ochraně. Z vlastních prostředků by Město Vimperk tak nákladnou investici pravděpodobně vůbec nemohlo realizovat. Evropské fondy byly proto v dané situaci a pro daný projekt jedinou otevřenou cestou k získání finanční podpory.

 

Marcela Kobrová – odbor investic a údržby

Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365
Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365
Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365
Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365