Datum stránky: 3.9.2018

Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk

Každý Vimperák jistě velmi dobře ví o existenci budovy v městském parku, která je jednou ze školních budov ZŠ TGM Vimperk. Jedná se původně o německou dívčí školu pocházející z konce 19.století  a ačkoliv tento objekt prošel v průběhu 20. století několika dílčími opravami a úpravami, přesto zde byla v jedinečné formě zachována architektonická čistota a hodnotné stavební detaily. Právě z tohoto důvodu usilovalo město Vimperk již od 90. let minulého století o zapsání školy v parku na ústřední seznam kulturních památek, neboť statut nemovité kulturní památky mohl dát objektu do budoucna šanci nejen na zvýšenou ochranu jeho architektonických i historických hodnot, ale též na urychlení procesu jeho obnovy s využitím finančních prostředků poskytovaných ve formě dotací Ministerstvem kultury ČR či Jihočeským krajem.

K zapsání školy v parku na seznam kulturních památek došlo teprve v roce 2008 a již ve stejném roce byl proces postupné opravy celého objektu zahájen rekonstrukcí zdravotní instalace ve všech třídách a výměnou elektroinstalace a oken ve dvou z nich. Od tohoto roku pak již byly každoročně v městském rozpočtu vytvářeny kapitoly umožňující realizaci dalších etap obnovy této školní budovy. Do konce srpna roku 2018 se tak podařilo kompletně zrekonstruovat celou vnitřní elektroinstalaci v budově, všechna hygienická zařízení vč. souvisejících rozvodů vody a kanalizace, podařilo se provést opravu prostor školního bytu, vč. úpravy technologie v kotelně i výměny dvou plynových kotlů. Vyměněna byla postupně veškerá okna v budově, všechny vstupní dveře do objektu i některé dveře do tříd a o výměnu si řekly i podlahy ve všech třídách. Zde třeba zmínit, že právě výměna dochovaných původních špaletových oken a vstupních dveří představovala z finančního hlediska velmi náročnou část obnovy objektu, neboť okna i dveře musely být vyrobeny jako repliky dochovaných původních prvků. Jen pro zajímavost uvádíme, že  oken je na objektu celkem 116, přičemž  81 z nich jsou okna špaletová. Není tedy divu, že právě tato část rekonstrukce tvořila nakonec takřka jednu čtvrtinu nákladů vynaložených na obnovu tohoto objektu v letech 2008-2018. Pro město proto v tomto ohledu velmi znamenalo, že výměna oken a vstupních dveří byla pravidelně finančně podporována dotacemi Ministerstva kultury a Jihočeského kraje.  Finále v postupně obnovovaných částech interiéru budovy vždy představovala nová výmalba, které v prostorách chodeb předcházelo provedení restaurátorského průzkumu. Právě tento průzkum prokázal existenci zajímavé původní výmalby, jež zůstávala desítky let ukryta pod mnoha vrstvami novodobějších nátěrů. Průzkum potvrzoval, že chodby školy byly původně vymalovány pro tehdejší dobu typickými tmavšími odstíny, v nichž převládaly tóny tmavě zelené, červené a hnědé barvy, a ve výmalbě hrály významnou roli široké tmavé linky oddělující jednotlivá barevná pole. Z dnešního pohledu by taková výmalba hlavních prostor školy patrně působila poněkud depresivně a vznikl by problém v otázce dosažení optimální světelné pohody, jejíž hodnoty dnes udávají přísné předpisy. Při prováděné nové výmalbě chodeb tedy bylo uvažováno pouze se zdokumentováním původního stavu a  oděním hlavních ploch stropů a stěn chodeb opět do bílé. Když  ovšem v létě roku 2017 došlo při odstraňování starých vrstev nátěrů k odhalení původní malířské výzdoby omítek stropů nad schodištěm a nad vstupní halou, stálo město před nelehkým rozhodnutím. Oba stropy zbavené novodobějších vrstev malířských nátěrů totiž nabídly pohled na jemně zpracované   figurální a květinové malby vyvedené v příjemných světlejších barvách a ladných liniích. Zde bylo nutné se rychle rozhodnout mezi dvěma možnými variantami. Buď malby ponechat odhalené a s ohledem na čas i peníze je zrestaurovat v příštím roce nebo malby pouze zdokumentovat, přebílit a někdy v budoucnu je  na této nové výmalbě zrekonstruovat.  Obava z toho, že  při volbě druhé možnosti  už nikdy nikdo k rekonstrukci maleb podle provedeného zdokumentování nepřistoupí, nakonec rozhodla ve prospěch zachování odhalené původní výmalby a jejího odborného zrestaurování v roce příštím. Rok 2017 ovšem v procesu obnovy tohoto objektu neznamenal pouze odhalení skryté krásy jeho vnitřních prostor, ale též zahájení poslední etapy stavební obnovy, a to obnovy střešní krytiny a celé fasády. Plášť budovy se již dlouhá léta prezentoval olupující a odpadávající omítkou a své měl za sebou i problematický typ střešní krytiny aplikovaný na střechu školy před pouhými 18 lety. I přes nepříjemné problémy způsobené totálním selháním původně vybraného zhotovitele se  opravu fasády a střechy podařilo včas zadat zhotoviteli jinému a s koncem 1. pololetí roku 2018 stavbu úspěšně dokončit. Nelze nezmínit, že s ohledem na výjimečné architektonické ztvárnění zejména čelní fasády školy, investovalo město Vimperk v loňském roce i do jejího večerního nasvícení a zajistilo zrestaurování dvou plastik stojících ženských figur, které jsou umístěny ve výklencích krajních traktů  jižního průčelí. Jemná krása a čistota tvarů těchto figur ještě zvýrazňuje dokonalost architektonického ztvárnění celé čelní fasády a podtrhuje význam, hodnotu a důstojnost celé budovy. Restaurování zmíněných plastik v roce 2017 představovalo první práce obdobného druhu, se kterými se celá rekonstrukce za dlouhou dobu svého trvání potkala. A jestliže nám všem právě tato skutečnost předznamenávala, že se skutečně blížíme k cíli, rok 2018 to potvrdil. Restaurátorskými pracemi na obnově původní stropní výmalby vestibulu a schodiště v srpnu letošního roku totiž skutečně vše skončilo.

Jedenáct let byla školní budova v parku ochuzena o typický klid a ticho obvyklé pro čas letních prázdnin. Jedenáct let tu vždy v období července a srpna duněly sbíječky či vrtačky, zvonila tu kladiva a prostory školy se plnily stavební sutí a prachem.

Jedenáct let zde v duchu záměrů i zpracovaných projektů  byly právě v období prázdnin proměňovány rukama řemeslníků městské peníze v dílo, které dnes svou dominancí, promyšleností svého zpracování, krásou a čistotou stylu přitahuje značnou pozornost a opět pozdvihuje Vimperk o něco výš. Povýšení však přitom doznala  zejména estetická a funkční úroveň prostředí budovy, v níž probíhá základní vzdělávání těch nejmenších školáků, takže právě ve vztahu k této skutečnosti byl zcela nesporně učiněn ten největší krok vpřed.

Stálo to dech beroucích 22,906 mil Kč a údivem zdvižené obočí čtenáře patrně příliš neklesne při dodání, že k úhradě této částky pomohly městu získané dotace od  Ministerstva kultury a Jihočeského kraje v souhrnné výši 3,368 mil. Kč.

Vysoká výše vynaložených nákladů za celých jedenáct let, po které obnova školy v parku probíhala, však plně vystihuje skutečný rozsah prováděné rekonstrukce, její složitost i váhu důrazu kladeného na zachování a řemeslné zpracování historicky cenných stavebních a uměleckých detailů. Výsledek rekonstrukce, který je velmi kladně hodnocen mimo jiné i orgány státní památkové péče, je další chloubou Vimperka a my pouze doufáme, že zrekonstruovaný objekt ZŠ TGM bude v nezměněné formě a kvalitě dlouhá léta sloužit těm, pro které je prioritně určen, totiž školou povinným dětem a jejich vyučujícím.

Je prakticky nemožné jedním, byť poněkud obsáhlejším, článkem vyjádřit vynaložené úsilí a postihnout celou podstatu vykonané práce všech těch, kteří se zasloužili o zajištění zdárného výsledku jedenáct let trvající postupné obnovy školy v parku. A že to mnohdy nebylo vůbec jednoduché, to ví každý, kdo byl do realizace této akce kdy zapojen. Velké poděkování proto patří všem projektantům, dodavatelům, stavebním i jinak specificky zaměřeným firmám a jejich dělníkům, drobným řemeslníkům, restaurátorům, zaměstnancům i vedení ZŠ TGM, neboť ti všichni se starali, zajišťovali, přicházeli s konstruktivními nápady i řešeními, zodpovědně pracovali  a s jejich přičiněním se tedy podařilo dovést prvotní záměr obnovy školy v parku ke stanovenému cíli. V uvedeném poděkování netřeba hledat ani postrádat připomenutí toho, co muselo být pro zdar akce vykonáno ze strany řadových zaměstnanců a vedení města. Důvod je prostý.

Je to naše práce.         

Alena Szabová – odbor investic a údržby                                                      

Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk
Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk
Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk
Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk
Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk
Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk
Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk