Odbor investic a údržby MÚ Vimperk

Odbor investic a údržby MÚ Vimperk - poloha na mapěSídlo městského úřadu:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru investic a údržby:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Vedoucí odboru:

Ing. Michal Janče

Telefon: 388 402 234

Mobil: 602 368 575

E-mail:  Michal.Jance@mesto.vimperk.cz

Úřední hodiny oboru jsou stanoveny:

Po:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

St:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00


Odbor investic a údržby Města Vimperk (dále jen odbor) zajišťuje podle zákona č. 128 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, péči o zachování a rozvoj majetku Města Vimperk. Jedná se o:

 • údržbu a opravy nemovitého majetku Města Vimperk v oblasti:
 • komunikací
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • údržba komunikací zahrnuje i běžný úklid a zimní sněhovou údržbu ve spolupráci se společností Městské služby Vimperk, s.r.o.
 • objektů ve vlastnictví města
 • památek
  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • Program regenerace městské památkové zóny
 • veřejného osvětlení, ...
 • zajištění investiční činnosti Města Vimperk, která představuje:
 • přípravu - záměr, projektová dokumentace, projednání se stavebním úřadem
 • zajištění dotací na jednotlivé investiční akce
 • realizaci - zadávání veřejných zakázek (podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zajištění technického dozoru na stavbě, kolaudace stavby, předání podkladů finančnímu odboru na zařazení investice do majetku města
 • investiční činnost se především dotýká:
  • komunikací
  • objektů ve vlastnictví města
  • inženýrských sítí - vodovodní řad, kanalizační řad, dešťová kanalizace, ...
  • veřejného osvětlení.

Odbor dále zajišťuje:

 • vyřizování běžných záležitostí, dotazů, stížností a podnětů od veřejnosti souvisejících s údržbou a rozvojem města
 • výkon správy poplatků za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky Města Vimperk o místních poplatcích.

V současnosti má odbor sedm pracovníků.

Ing. Michal Janče, vedoucí odboru

 • řídí a kontroluje veškerou činnost odboru a zodpovídá za řádné provádění vymezených a svěřených pravomocí odboru
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk
 • zajišťuje investiční činnost města
 • je pověřen prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 18 zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Alena Szabová, zástupce vedoucího odboru

 • zajišťuje údržbu a opravy památek Města Vimperk
 • zajišťuje agendu související s poskytováním finančních prostředků z Programu regenerace MPZ Vimperk
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Josef Mistr

 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • zajišťuje administraci zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice Města Vimperk č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek včetně přípravy zadávací dokumentace
 • zpracovává rozpočty a plány nákladů staveb
 • stanovuje podmínky a kontroluje jejich dodržování při realizaci staveb na pozemcích Města Vimperk
 • je pověřen prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 18 zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje běžný úklid a zimní sněhovou službu Města Vimperk ve spolupráci se společností Městské služby Vimperk, s.r.o.
 • zajišťuje údržbu a opravy nemovitého majetku města
 • zajišťuje správu pasportu veřejného osvětlení a vydává vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a zařízení ve vlastnictví Města Vimperk
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Marcela Kobrová

 • vydává souhlas vlastníka k užívání veřejného prostranství (předzahrádky, lešení, skládky, ...), komunikací (napojení nemovitostí na komunikace, překopy komunikací, ...) a napojení na vodovod a kanalizaci města Vimperk
 • zajišťuje výkon správy poplatků za užívání veřejného prostranství
 • vydává rezidentní a předplacené parkovací karty
 • eviduje vyhrazená parkovací místa ve městě (ZTP/P)
 • zajišťuje agendu související se získáváním dotací
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Petr Květoň

 • zajišťuje údržbu a opravy místních a účelových komunikací, svislého a vodorovného dopravního značení
 • zajišťuje běžný úklid a zimní sněhovou službu Města Vimperk ve spolupráci se společností Městské služby Vimperk, s.r.o.
 • likviduje pojistné události na místních a účelových komunikacích
 • zajišťuje likvidaci vraků na místních komunikacích
 • zajišťuje výkon alternativních trestů
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti
 • zajišťuje provoz veřejných toalet

Miroslav Hubáček

 • zajišťuje údržbářské práce na komunikacích včetně čištění dešťových vpustí, chodníkách, dopravním značení, mobiliáři města, ...
 • zajišťuje zmírnění následků povětrnostních vlivů

Pavel Stejskal

 • zajišťuje údržbářské práce na komunikacích včetně čištění dešťových vpustí, chodníkách, dopravním značení, mobiliáři města, ...
 • zajišťuje zmírnění následků povětrnostních vlivů

V případě individuálního zájmu je možné poskytnout podrobnější informace o organizaci a činnosti odboru.

 

Nadřízeným a současně odvolacím správním orgánem odboru je Krajský úřad Jihočeského kraje.