Datum stránky: 5.6.2019

Obnova historických objektů s využitím dotací Jihočeského kraje

Jihočeský kraj logoS využitím získaných dotací z programů Jihočeského kraje se v letošním   roce opět podaří obnovit některé historické objekty, jejichž vlastníkem je město Vimperk. Odbor investic a údržby využil vyhlášeného Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví a do tohoto programu podal žádosti  o finanční podporu dvou projektů připravených k realizaci v roce 2019. Oba tyto projekty byly v rámci hodnocení úspěšné a byly dotací Jihočeského kraje podpořeny.

Prvním z projektů je zrestaurování kamenného sanktuaria v kostele sv. Bartoloměje na urnovém háji ve Vimperku. Tento projekt svým charakterem a parametry plně vyhovoval podmínkám Opatření č. V. Nemovité kulturní památky výše zmíněného dotačního programu. Po loňském zrestaurování interiérových nástěnných gotických maleb a kamenného vstupního portálu se v případě sanktuaria v kostele sv. Bartoloměje  jednalo o poslední architektonický prvek, jehož obnova vyžadovala odborný zásah restaurátora.

Sanktuarium  má formu ozdobného kamenného výklenku a je umístěno ve zdi presbytáře. Ve středověku bývalo opatřeno kovovými dvířky s kovovou mřížkou, z nichž se však v našem případě dochoval pouze rám. Co se týká sanktuarií, je vhodné doplnit, že se jedná o nejposvátnější místa v katolických kostelích určená pro ukládání liturgických nádob s eucharistií a z tohoto důvodu je žádoucí věnovat jim více pozornosti a péče. Nejinak bylo také přistoupeno ke způsobu obnovy sanktuaria v kostele sv. Bartoloměje, přičemž zde význam a potřebu obnovy podstatným způsobem umocňoval  fakt, že právě tento kostel patří k nevýznamnějším, nejhodnotnějším a nejstarším památkám ve Vimperku. Odborné řemeslné a restaurátorské práce v hodnotě 97.405,-Kč  byly svěřeny restaurátorovi s potřebnou licencí Ministerstva kultury ČR a v současnosti jsou již dokončeny. Návštěvníci kostela sv. Bartoloměje tak již dnes mají možnost spatřit sanktuarium obnovené a maximálně přiblížené své původní podobě.

S potěšením můžeme konstatovat, že právě tato akce byla ze strany Jihočeského kraje podpořena dotací ve výši 55.000,-Kč.

Druhým z projektů ucházejícím se o finanční podporu z Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví byl projekt realizace I. etapy obnovy kaple na Sklářích. Pro podání žádosti o dotaci bylo v tomto případě využito jiného Opatření citovaného Programu, a to  Opatření č. II s názvem Drobná sakrální architektura. Projekt řešící odvodnění objektu kaple, obnovu jejího interiéru vč. opravy či výměny oken a dveří představuje náklady ve výši 599.443,60 Kč vč. DPH a byl podpořen dotací 43.500,-Kč. Podíl dotace na celkových nákladech tohoto projektu sice není vysoký, avšak v případě tohoto dotačního programu je nutné zmínit fakt, že max. možná výše dotace Jihočeského kraje na obnovu sakrálních staveb nepodléhajících památkové ochraně činí maximálně 50 tis.Kč.

Práce spojené s I. etapou obnovy kaple na Sklářích budou zahájeny počátkem léta a nejpozději do konce září by měly být ukončeny.

Alena Szabová
odbor investic a údržby města  

Aktuality

5.6.2019

Obnova historických objektů s využitím dotací Jihočeského kraje

S využitím získaných dotací z programů Jihočeského kraje se v letošním roce opět podaří obnovit některé historické objekty, jejichž vlastníkem je město Vimperk.

archív

Akce ve Vimperku